OKI ML3390eco 24-Pin-Nadeldrucker

310,08 

(USB 2.0, 8400g)